30 czerwca – dzień smuty wyborczej. 75 lat po tzw. Referendum ludowym 1946 r.

75 lat temu, 30 czerwca 1946 roku, narzucone Polakom przez okupacyjne siły sowieckie kolaboracyjne władze komunistyczne reprezentowane przez Krajową Radę Narodową zorganizowały tzw. „Referendum ludowe”, pierwszą z szeregu wielu fars pozorujących udział społeczeństwa w sprawowaniu rządów poprzez przedstawicieli. W rok po oficjalnym zakończeniu działań II wojny światowej w Europie, w czasie wciąż trwającego w Polsce zbrojnego oporu – żołnierzy kontynuujących walkę z okupantem niemieckim i sowieckim oraz oporu społecznego – biernego wobec narzucanych Polsce nowych władz (oporu, który określono później Powstaniem Antykomunistycznym), jako przygotowanie do tzw. wyborów (ze stycznia 1947 r.) urządzono „Referendum Ludowe”, rzekomo mające ustalić wolę Polaków w trzech sprawach: 1. zniesienia Senatu w przyszłym Parlamencie; 2. utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej i 3. utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej. Referendum to było faktycznym przygotowaniem do narzucenia Polakom całkiem odmiennego od przedwojennego ustroju społecznego, państwa wasalnego wobec Związku Sowieckiego z pozorami odrębnej państwowości, w tym Parlamentu rzekomo składającego się z reprezentacji Narodu Polskiego. Referendum zostało sfałszowane, przygotowaniem do tego były m.in. odmowa przyjęcia postulatu Polskiego Stronnictwa Ludowego, by w komisjach wszystkich szczebli byli reprezentanci wszystkich legalnie działających partii politycznych oraz przygotowanie akcji zastraszania i mordów przeciwników kształtujących się władz kolaboracyjnych – nasilił się wtedy terror wobec walczących z bronią w ręku o rzeczywiste uwolnienie Polski od wszelkich okupantów, stawiających obcej władzy społeczny opór, i wobec działaczy dość jeszcze niezależnego PSL. Wielu z tych, których uznano za wrogów tzw. władzy ludowej zostało nie tylko zastraszonych, ale poniosło śmierć zarówno z rąk okupacyjnych sił sowieckich, jak i kształtującego się aparatu represji władzy komunistycznej. Mimo tego terroru, prawdziwe wyniki Referendum ludowego jako wciąż niezadawalające komunistów zostały ukryte, a po sfałszowaniu części protokołów wyborczych do wiadomości publicznej podano jedynie sfałszowane wyniki (w części będące odwróceniem prawdziwych), tj. całkiem już zgodne z oczekiwaniami okupantów i ich kolaborantów. W ten sposób dokonano pozornej legalizacji nowej, tzw. ludowej władzy. Proces ten kontynuowany był w trakcie tzw. wyborów ze stycznia 1947 roku, (również sfałszowanych) oraz przez cały okres tzw. PRL, a także niestety (choć już w ograniczonym zakresie) po kolejnych przemianach ustrojowych 1989/90. Fałszerstwa wyborcze stały się elementem nowego ustroju państwowego.
Smuta wyborcza, fałszowanie wyników prawdziwej woli wyborców, co prawda nie przybiera obecnie już tak ogromnych rozmiarów, ale wciąż nie widać pełnej i bezwarunkowej woli klasy politycznej do wprowadzenia mechanizmów, które w znacznie większym, niż dotychczas stopniu zabezpieczyłyby Państwo Polskie przed pozaprawnym wpływaniem na wyniki wyborów. Trzeba mieć nadzieję, że Polska doczeka się w końcu całościowej reformy prawa i praktyki wyborczej. Ruch Kontroli Wyborów wielokrotnie zwracał na to uwagę, zarówno przez przedstawienie rządzącym w grudniu 2016 roku Koncepcji zmian prawa wyborczego RKW, jak i przez aktywność Ruchu Kontroli Wyborów przy kolejnych wyborach i publikowaniu raportów RKW z obserwacji wyborów oraz wypływających z nich wniosków. Chcemy wierzyć, że praca tysięcy patriotycznie nastawionych wolontariuszy, koordynatorów i współpracowników Ruchu Kontroli Wyborów nie będzie zmarnowana i zostaną wprowadzone wystarczające zmiany w prawie i praktyce wyborczej, które w osiągalnym stopniu zminimalizują możliwość fałszowania wyborów. To jest niezbędny krok, jeśli chcemy Polski jako Państwa, w którym Naród jest rzeczywistym Suwerenem.
Prezydium Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
Paweł Zdun – przewodniczący
Tomasz H. Cioska – wiceprzewodniczący
dr Krzysztof Jabłonka – wiceprzewodniczący
Warszawa, 30 czerwca 2021 roku.

Po wyborach Prezydenta RP w 2020 r. trzeba wykorzystać czas przed kolejnymi wyborami na uchwalenie nowego Kodeksu Wyborczego

Ruch Kontroli Wyborów: Potrzebny jest nowy Kodeks Wyborczy
Przeanalizujmy dotychczasowe doświadczenia, prawo wyborcze i praktykę procesu wyborczego, by powstał i został uchwalony nowy Kodeks Wyborczy, by zreformować aparat i proces wyborczy tak, by wybory w Polsce mogły stać się rzeczywistym świętem demokracji.

W 220 odcinku programu „Otwartym tekstem” na antenie Telewizji Republika redaktor Ewa Stankiewicz rozmawiała z przedstawicielami Ruchu Kontroli Wyborów: Pawłem Zdunem oraz Hanną Dobrowolską.

część pierwsza

część druga

Raport RKW z II tury wyborów (12 lipca 2020 roku) został opublikowany i umieszczony tuż za raportem z I tury wyborów (28 czerwca 2020 roku) na stronie Ruchu Kontroli Wyborów

KOMUNIKAT RKW: Samodzielnie zliczyliśmy głosy w Wyborach Prezydenckich 2020

Samodzielnie zliczyliśmy głosy od poziomu Obwodowych Komisji Wyborczych  w Wyborach Prezydenckich 2020. Porównaliśmy je z danymi opublikowanymi przez Państwową Komisję Wyborczą – informujemy o zgodności naszych obliczeń z przedstawionymi przez PKW. Jednocześnie – ze względu na publikację niemal wszystkich skanów protokołów z Obwodowych Komisji Wyborczych przez PKW – zachęcamy do porównywania wyników poprzez stosowanie naszej aplikacji https://www.sprawdzpkw.pl/ 

 Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów

W związku ze zgłaszaną od lat potrzebą kontroli systemu zliczania głosów w kolejnych wyborach zarządzanych w Rzeczpospolitej Polskiej –  Ruch Kontroli Wyborów uruchomił własną aplikację, która zlicza głosy na podstawie danych liczbowych z protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Pozwala to na kontrolę ewentualnych błędów lub potencjalnych fałszerstw na poziomie okręgów, na poziomie centralnym czy też na poziomie funkcjonowania systemu Państwowej Komisji Wyborczej zliczającego głosy. Jest to możliwe dzięki znowelizowaniu prawa, o które Ruch dopominał się od lat, by na stronach Państwowej Komisji Wyborczej był obowiązek publikowania skanów protokołów z wyników podliczania głosów w Obwodowych Komisjach Wyborczych – czyli najmniejszych jednostek zliczających głosy.

Czytaj dalej

PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się monitorowanie uczciwości procesu Wyborów Prezydenckich 2020 w Polsce – Wolontariuszom i Koordynatorom, Mężom Zaufania, Obserwatorom Społecznym, Wolontariuszom IT.

Dziękujemy także wszystkim dotąd niezaangażowanym czynnie w prace Ruchu Kontroli Wyborów, którzy, doceniając naszą pracę, ufając w nasze kompetencje, konsultowali się z nami oraz zgłaszali liczne uwagi na temat przebiegu wyborów, szczególnie naruszeń prawa wyborczego. Za zaufanie i wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy.

Oprócz zaangażowania społecznego w dniu wyborów i w prace Komisji Wyborczych – po raz pierwszy w historii udało się samodzielnie zliczyć wyniki głosowania i porównać je z wynikiem wyborów ogłoszonym przez PKW. To wielki sukces demokracji, możliwy dzięki bezinteresownej pracy wielu szlachetnych ludzi.

Ruch Kontroli Wyborów to wszyscy, którzy dokładają swoją cegiełkę do odbudowy uczciwego i transparentnego państwa. Wspólnym wysiłkiem możemy bardzo wiele dla dobra Polski.

Zarząd Ruchu Kontroli Wyborów
   Ewa Stankiewicz
   Paweł Zdun
Koordynator Krajowy Sieci RKW
   Arkadiusz Nowakowski
   Hanna Dobrowolska

13.07.2020

Uwaga! Rusza aplikacja sprawdzpkw.pl – porównaj wyniki ze swoim protokołem

Po podaniu wyników na stronie PKW system sprawdzpkw.pl  zostanie uruchomiony. Do tego czasu zapraszamy na stronę, by zapoznać się z instrukcją i wynikami testowymi z I tury wyborów prezydenckich.

Aplikacja sprawdzpkw.pl udostępnia wyniki wyborów w obwodowych komisjach wyborczych (OKW) opublikowane na stronach Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) i umożliwia ich sprawdzenie.

Celem jest porównanie przez internautów formularzy z wynikami ze skanami protokołów jak największej liczby OKW! 

Wolontariuszu, porównaj wyniki ze swojej i innych dostępnych komisji!

Czytaj dalej

Telefony RKW na II turę głosowania

W niedzielę 12 lipca 2020 roku, w dniu ponownego głosowania na Prezydenta RP, w godz. ~08:00 – 21:30 Ruch Kontroli Wyborów uruchamia telefony alarmowe. Prosimy zgłaszać wszystkie przypadki naruszenia prawa wyborczego na numery:

695 726 149,
792 079 890,
782 579 729,
782 572 120,
782 597 077,
667 324 761,
667 324 763,
728 299 623.

W razie braku połączenia z jednym numerem, proszę dzwonić na pozostałe, bo osoby dyżurujące dynamicznie się wymieniają.
Proszę wyłącznie o dzwonienie i niezostawianie wiadomości SMS, na które nie jesteśmy w stanie reagować.

Zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń prawa wyborczego podczas wyborów Prezydenta RP z terenu Warszawy i okolic oraz z zagranicy można przesyłać także na: pawel.zdun@ruchkontroliwyborow.pl,
a zgłoszenia z pozostałych rejonów Kraju na: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

lub w razie przeładowania poczty z powodu dużej ilości zgłoszeń, dodatkowo:

redakcja@solidarni2010.pl
Przypominamy, by dokumentować (najlepiej filmować lub fotografować – do celów procesowych) wszelkie naruszenia prawa wyborczego. Zwłaszcza zgłoszenia przestępstw wyborczych warto móc wesprzeć materiałem dowodowym. Proszę zgłaszać nam wszelkie wątpliwości, dotyczące dokumentacji i jej ewentualnego wykorzystania. Warto też zapisać kontakty do ewentualnych świadków przestępstw wyborczych i innych naruszeń prawa wyborczego.

Jak zgłaszać Protest Wyborczy do Sądu Najwyższego (tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów przez PKW)

Ruch Kontroli Wyborów życzy wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i sympatykom udanej misji pilnowania spraw Polski.

LISTA KONTROLNA RKW na Wybory Prezydenta RP 12 lipca 2020 r.

Lista kontrolna Ruchu Kontroli Wyborów podstawowych czynności członków obwodowych komisji wyborczych na wybory prezydenckie 12 lipca 2020 r.

Apelujemy do wszystkich wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów, by Listę kontrolną pobrali (należy kliknąć link wyżej), wydrukowali oraz zabrali ze sobą do pracy w komisji wyborczej. Lista kontrolna RKW ułatwi nam sprawną obserwację kolejnych etapów pracy komisji wyborczej.

UWAGA! Mężowie zaufania / Obserwatorzy społeczni – prawa i obowiązki

 Zestaw przepisów – polecamy lekturę szczególnie nowym obserwatorom RKW.

——————————–

Mężowie zaufania / Obserwatorzy społeczni  – prawa i obowiązki

Mężowie zaufania wyznaczeni przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (lub wyznaczeni przez osoby upoważnione przez tych pełnomocników), mogą być obecni podczas wszystkich czynności wykonywanych przez komisję.

Czytaj dalej